تعرفه خطوط اپراتور های مختلف وب وان برای نمایندگان

تعرفه خطوط اپراتور های مختلف وب وان برای نمایندگان

پنل اس ام اس های نمایندگی وب وان دارای چند شماره عمومی 8 رقمی رند و 14 رقمی هستند که می توانید با انها اس ام اس انفرادی یا انبوه ارسال و یا دریافت کنید و یا ان ها را در اختیار کاربرانتان قرار دهید. در صورت نیاز به خط اضافی ، خط های اختصاصی را با پیش شماره 1000، 2000 و 3000 می توانید تهیه کنید، خطوط اختصاصی به دو صورت سفارشی و غیر سفارشی هستند، هزینه کلیه خطوط اختصاصی غیر سفارشی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای سفارشی محسوب می شود.
  • توجه: تعرفه خطوط برای نماینده ها شامل 10% تا 40% تخفیف نسبت به پنل اس ام اس هایکاربری بسته به میزان فعال بودن می باشد

کلیه پنلها دارای خط اختصاصی هدیه هستند.

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000 برای نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت خط تصادفی(غیر رند) (ریال ) قیمت خط انتخابی(رند) (ریال)
1 1000XXXXXXXXXX 14 200.000 400.000
2 1000XXXXXXXX 13 280.000 560.000
3 1000XXXXXXXX 12 704.000 1.416.000
4 1000XXXXXXX 11 992.000 1.984.000
5 1000XXXXXX 10 1.416.000 4.528.000
6 1000XXXXX 9 3.400.000 6.800.000
7 1000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود
8 1000XXX 7 استعلام شود استعلام شود
9 1000XX 6 استعلام شود استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000 برای نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت رند و غیر رند(ریال )
1 3000XXXXXXXXXX 14 250,000 یا 200,000
2 3000XXXXXXXXX 12 800,000 یا 700,000
3 3000XXXXXX 10 900,000

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000 برای نمایندگان

ردیف تعدادارقام
غیر سفارشی سفارشی
غیر رند نیمه رند رند
1 12 1,800,000 2,300,000 2,800,000 3,300,000
2 10 3,500,000 4,500,000 6,500,000 9,500,000
3 9 6,000,000 7,500,000 9,000,000 13,000,000
4 8 11,000,000 13,000,000 14,500,000 23,000,000

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 5000 برای نمایندگان

نمایندگان ویژه تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
180,000 80,000 200,000 90,000 14 50001XXXXXXXXX 1
480,000 220,000 550,000 250,000 13 50001XXXXXXXX 2
900,000 520,000 1,000,000 600,000 12 50001XXXXXXX 3
1,600,000 1,000,000 1,800,000 1,200,000 11 50001XXXXXX 4
2,200,000 1,300,000 2,500,000 1,500,000 10 50001XXXXX 5
3,000,000 1,600,000 3,400,000 1,970,000 9 50001XXXX 6
3,700,000 2,200,000 4,200,000 2,500,000 8 50001XXX 7
33,000,000 38,000,000 7 50001XX 8
56,000,000 63,000,000 6 50001X 9

تعرفه خطوط اختصاصی با خطوط ثابت برای نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت
1 021XXXXXXXX 10 1,000,000 یا 900,000
2 021XXXXX 7 5,000,000 یا 4,500,000
3 021XXXX 6 6,000,000 یا 5,500,000